David K. Joyce

Apophyllite, Stilbite

$35.00
3.8x3.3x1.5 cm
Lanavala
Pune
India

Apophyllite, StilbiteApophyllite, StilbiteApophyllite, Stilbite

Item number: 27795

A very pretty, green apophyllite crystal nestled amongst white stilbite blades. Nice example!