David K. Joyce

Eirikite, Leifite, Catapleiite, etc.

$65.00
2.6x2.3x1.8 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, Leifite, Catapleiite, etc.

Item number: 26186

The matrix for this nice spray of pure white eirikite-leifite crystals is a jumble of rhodochrosite and catapleiite crystals. There are many excellent catapleiite crystals in the open spaces around the specimen. Nice!