David K. Joyce

Eirikite, Leifite, Catapleiite

$65.00
3.1x2.7x2.3 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, Leifite, Catapleiite

Item number: 26184

A radiating spray of eirikite-leifite crystals is embedded in this polylithionite-albite-catapleiite matrix. There are lots of good catapleiite crystals in the cavities! Interesting piece!