David K. Joyce

Eirikite, Leifite

$65.00
2.6x2.6x1.6 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, Leifite

Item number: 26182

A larger spray of white eirikite-leifite crystals with manganese oxides and rhodocrosite around the terminations.