David K. Joyce

Eirikite, Leifite, Catapleiite

$65.00
3.0x1.8x1.4 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, Leifite, Catapleiite

Item number: 26177

A large spray of eirikite-leifite that is heavily encrusted with well, formed, hexagonal, platy crystals of catapleiite. Nice one!