David K. Joyce

Eirikite, Leifite

$75.00
3.6x1.8x1.2 cm
Mont Saint-Hilaire

Quebec, Canada

Eirikite, LeifiteEirikite, Leifite

Item number: 26175

Three interlocking sprays of white eirikite-leifite with some brown manganese oxide between. Excellent!