David K. Joyce

Arsenopyrite, Quartz

$65.00
6.6x4.7x2.5 cm
Dalnegorsk
Primorskiy Kray
Russia

Arsenopyrite, QuartzArsenopyrite, Quartz

Item number: 16894

Several, sharp, silvery, well terminated, lightly striated arsenopyrite crystals are nestled amongst many white crystals of quartz. Looks great!